Saturday, October 29, 2005

shirin hunter

ايران و فدراليسم؟ مصاحبه ای با شيرين هانتر
Article

اولين قدم برای مسئولان کشور و رژيم اين است که برای اتباع خود ايرانی بودن را تشريح کنند. يکی از مشکلات اوليه ما پس از انقلاب تيشه بر ريشه زدن ايرانيت به دست خود ايرانيان بود. وقتی که در روزهای اول انقلاب تصميم به تخريب تخت جمشيد گرفته شد، دیگر از يک خارجی چه توقعی می توان داشت؟ بنابراين آشنايی با ايرانيت، حتی توسط اسلام گرايان که در آن ديار سکونت دارند، اولين قدم لازمه است. اگر بگوييم که داشتن مرز بی معنی است و امت اسلام مرزی ندارد، اين با واقعيت موجود متغير است چون تمامی کشورهای اسلامی دارای مرز می باشند و بر اساس اهداف ملی اقدام به عمل می کنند

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home