Tuesday, June 30, 2009

Iranian Flag-Shirokhorshid-Shir o Khorshid

پرچم

در اين دو هفته صد ها بار در راديو تلويزيون های "اپوزيسيونی" گفته شد كه پرچم شير و خورشيد "هيييييييييچ ربطی" به "نظام پيشين" ندارد.

"رابطهء" مستقیم پرچم شير و خورشيد نشان ايران با "نظام پيشين" اين است كه آن نظام نگهبان آن پرچم بوده است.

البته شايد من مفهوم "ربط" را درك نميكنم.

Shahzadeh Reza Pahlavi-interview-new york times-DEBORAH SOLOMON

"پرسشهای" نيويورك تايمز از "رضا پهلوی"

٢٦ ژوئن ٢٠٠٩

-- برای كسانی كه حکومت پدرتان را به تجاوز به حقوق مردم پيوند ميدهند چه پاسخی داريد؟ پدرتان پليس مخفی بی رحمی را اداره ميكرد.

-- ميگويند كه سركوب مطبوعات و سانسور رسانه های خارجی تاكتيك هايی هستند كه احمدی نژاد از پدرتان ياد گرفته. در تصديق گناه های پدرتان احساس مسئوليت نميكنيد؟

-- ا‌ز قرار معلوم وقتی پدرتان فرار كرد و به تبعيد رفت، خيلی پول با خود به همراه برد. آيا شما امروز خودتان را يك بيليونر توصيف ميكنيد؟

-- از اينكه شاه نشدی(د) دلخوری(د)؟

===================
نيويورك تامز و ديگر شيپورهای تبليغاتی استعمار برای "جهان سومی" هايی مانند ما لقب "شاهزاده" را بكار نميبرند. ما نه ‌از تاريخی برخورداريم كه بايد برای رهايی بياد آوريم، و نه اصولا احساس سربلندی احساسیست كه اربابان بخواهند در بردگان و وابستگان تشويق كنند. به هر روی، اين مقاله را چند روز پيش همزمان با مقالهء ايندپندنت "بوكمارك" كرده بودم، و توضيح ميدهم كه در اين يادداشت، مانند يادداشت پيشين، شخص شاهزاده رضا پهلوی موضوع نوشته نميباشد. موضوع ديدگاه جنايتكاران بين المللی و موضع گيری آنهاست.

Saturday, June 27, 2009

Robert Fisk-independent-Shahzadeh Reza Pahlavi-The Shah of Iran

تهوع آورترين عكسی كه از تراژدی ايران ثبت شده نه از تظاهرات خون آلود در تهران، بلكه عكسی است كه خبرگزاری رويترز از ولیعهد پيشين ايران رضا پهلوی گرفته. او درحاليكه تلاش ميكند در واشنگتن "جلوي اشكهايش را بگيرد" اعلام ميكند كه ندا آقا سلطان، زن جوانی كه هفتهء پيش بدست قلدرهای احمدی نژاد كشته شد، "هميشه در جيبم خواهد بود." من كه شرط ميبندم همانجاست، بخدا سوگند! پسر شاه جانور خوی و بيرحم، خطاب به جهان افزود: "من ندا را به جمع دخترانم اضافه كرده ام." لازم به گفتن نيست كه پسر نور آريائيان چندين هزار دختر جوان و معصومی را كه پليس مخفی و ساديست پدرش زير شكنجه بقتل رساند به "جمع دخترانش" اضافه نكرد.

رابرت فيسك، نشريه ايندپندنت (بريتانيا)، ٢٧ ژوئن ٢٠٠٩

اين انسان نمای تبهكار و دشمن ايران و ايرانی، ضمن ستايش فراوان از مصدق، كتابی را هم بنام "اسلام، سكولاريزم و ليبرال دمكراسی: بسوی يك تئوری دمكراتيك برای جوامع اسلامی"، كه نويسنده آن در دانشگاه تورانتو به تدريس "اسلام و دموکراسي در خاورميانه" مشغول است، به جهان سومی های نگونبخت توصيه ميكند.

Friday, June 26, 2009

Joan Baez-Iran

جون بائز برای ايران می خواند!

بی بی سی - راديو فردا - ايرانيان دات كام - گويا - روز آنلاين .... و صد ها سايت بسيار خوشنام فارسی زبان و صلح دوست ديگر!

==============

جون بائز خوانندهء آمريكائی، طی گفتگوئی در يكی از برنامه های شبانه تلويزيون بی بی سی گفت: "شاه عادت دارد با چشم خودش كشتار زنان و كودكان را در ايران تماشا كند."

پرويز راجی؛ "خاطرات آخرين سفير شاه در لندن"؛ ١٩٨٣؛ ص ١٣٤.

+
بهمن نیرومند از مردم ایران حمایت می‌کند! (دویچه وله)

Farhad Erfani - Mazdak

آغاز روند فروپاشی دستگاه روحانیت

فرهاد عرفانی – مزدک

خمینی که خود در ابتدا بر اساس همان سنت مذکور، گفته بود: « ما سیاست را به سیاستمداران واگذار می کنیم و به همان حوزه و کلاس و درس باز می گردیم »، با مزه کردن طعم قدرت، نظریه ولایت فقیه را از انبان رویاهای جوانی اش بیرون کشید و بر میز قمار سیاست جامعه کوبید. او، بدون اینکه شاید خود متوجه باشد، با اینکار، سند نابودی نه تنها دستگاه روحانیت، بلکه حتی اسلام در ایران را امضاء کرد! چرا که اگر تا کنون، حکومتها می آمدند و می رفتند، اما روحانیت بر جای می ماند، اکنون که می رفت تا روحانیت، خود، بر مسند قدرت نشیند، همانند هر حکومتی، خویش را در معرض سقوط و نابودی قرار می داد.

Neda Aghasoltan

تراژدی "ندا" و همهء قربانیان جمهوری دست نشانده اين است كه آنان فقط يك بار نميميرند. آنها پس از مرگ هم بايد قربانی تبلیغات كثيف ‌اجانب شوند.

ديدن فرتور "فوتوشاپ" شدهء ندا با حجاب سياه و كثيف انيرانی-اسلامی در مراسمی كه المجاهدين در پاريس برگزار کردند، ديدن پوسترهايی از او كه بدون تاخير و با كمال پررويی در سايت غرب پرستانی كه خود را "كمونيست" معرفی ميكنند گذاشته شد، و مشاهدهء ستايش های تهوع آور، فرصت طلبانه و بیشرمانه از اين نازنين در ده ها مقاله ای كه زباله های "روشنفكر" و ايرانی نمای برونمرزی در چند روز اخير نوشته اند، گواه دهنده چيز ديگری است؟

اشغال سفارتخانه جمهورى اسلامى در استکهلم

Just received the news from an Iranian source in Sweden that the Islamic Republic’s embassy in Stockholm has been “taken over” by Iranian protestors.

Available thus far in Google news:

Swedish broadcaster SVT says Iran Embassy attacked

STOCKHOLM (AP) — Swedish broadcaster SVT says the Iranian Embassy outside Stockholm is being attacked by demonstrators. The report says about 150 people are trying to storm the embassy building. It was not immediately clear if anyone was hurt. SVT said Friday that about 20 police patrols arrived on the scene.

Saturday, June 20, 2009

Sheda Vasseghi

I received the following [two articles] from my friend Sheda Vaseghi, whom I had not heard from for quite some time. Good to see that you're still around dear Sheda.

IRANIANISM

By Sheda Vasseghi

“What made them so special?” I had never been asked such a question about the Achaemenids, the founders of the Persian Empire in sixth century B.C.E. I was visiting the Asian Art Museum in San Francisco looking at a map of the ancient Near East when a woman approached me and asked whether I knew anything about the map since it seemed as if I did. I told her that I had a Masters in Ancient History and had devoted much of time in studying ancient Persians and specifically the Achaemenids, the founders of the first world empire. That’s when she asked, “What made them so special?” When I looked at her in surprise not because I couldn’t answer her, but because I had never been asked such a question, she elaborated, “How were they able to create the first world empire and maintain control? There must have been something special about them to achieve that rather impossible task.”

I answered the lady’s simple question in one sentence. She seemed satisfied and we parted ways. But later as I thought more about her unusual question, it dawned on me that it was not such a simple question after all – her question wrapped up many years of my wanting to learn about the Achaemenids and what it meant to be Iranian into ONE sentence. I crammed volumes of read and unread sources into a sentence. Her inquiry filled me with the desire to define Iranianism.

Iranian nationalism is solely based on their ancient pre-Islamic history. Millions of Iranians pay homage to their historical sites and name their children and businesses after such ancient personalities and places without really knowing much about them. But somehow as if naturally wired people of Iranian stock know that their pre-Islamic past is what defines them as a people with a unique heritage. It is the natural bond that unites all Iranian people – those in Afghanistan, Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan, the Caucasus, the Kurdish areas in Iran/Iraq/Turkey/Syria, etc.

My response to the woman’s simple question is my definition of Iranianism – that is, what made the Achaemenids so special to create and maintain a world empire for more than two centuries were their beliefs in tolerance and inclusion. So ancient Iranian way of life taught tolerance of all religious beliefs and inclusion of all people in the opportunity to live and prosper. That is Iranianism.

With the coming of the Islamic Republic in 1979, Iranians have been taught intolerance for non-Shiite Muslims and discrimination and inequality among people as witnessed with the regime’s abhorrent treatment of women. So the essence of Iranianism has been and is under attack. Well one’s essence can never change. Given approximately 60% of Iranian population is under the age of 30 (essentially the children of the Islamic revolution), the past and current demonstrations by this generation – the generation trained to advance the goals of the Islamic Republic regime -- further validates my belief that people of Iranian stock are somehow naturally wired to defend tolerance and inclusion. They will resist and bring down the Islamic Republic because absent of that they will lose their sense of identity.

We Iranians abroad stand with the people of Iran as they struggle to change their course of history during a time of identity crisis.

---------------------------

New Iran 2009

In the recent days we have seen an inspiring massive public display of unrest, disenchantment, unity and determination in Iran stemming from thirty years of having been forced to live by the rules and regulations imposed on Iranians through the clerics, self-appointed guardians of the people. The issue with Iranians now, as it has always been, is not that they want Ahmadinejad or Mousavi or Khatami or any other agent or representative of the Islamic Republic regime, but rather to express their political lifestyle in a secular and free atmosphere. Iranian culture and mode of life was set over 2500 years ago before the rise of Islam and that philosophy clearly promotes freedom of choice -- freedom of choice in how to live, pray, govern, and pursue the best truth. Thus the people of Iran have spoken! They want and have the right to choose.

Although for the past century and especially last thirty years Iranians have been striving by any and all means to reach that ultimate balance between communal needs and individuality, their efforts have been quashed or derailed for various reasons. These reasons are many but not limited to lack of proper education, religious inhibitions and indoctrination, foreign influences, and weak leaders. It is imperative to note that the recent and future demonstrations do not necessarily support a particular candidate within the current Islamic Republic regime but rather serve as an excuse, a driving force, for Iranians to unite against what they consider a defunct, corrupt, destructive, and non-Iranian regime.

The U.S. and indeed other secular, free nations of the world should rally behind the Iranian people and only the Iranian people for it is their destiny and determination to bring Iran back to its cultural glory where it can resume its role in advancement of civilization and improvement of mankind. As history has shown, without a free, secular Iran there will be no stability in the Middle East.

Long live Iran Zamin!
Sheda Vasseghi

Friday, June 19, 2009

Farhad Erfani - Mazdaq - 22 khodad - elections

پس از بیست و دوم خرداد

فرهاد عرفانی – مزدک

"آیا این حرکت راه به جائی می برد؟ قطعأ خیر! تجربه تمامی جنبش های اجتماعی – سیاسی نشان داده است که، هر حرکتی بدون سازماندهی – تشکیلات و برنامه و هدف معین و رهبری، محکوم به شکست است. اینگونه جنبشهای خودبخودی (و در واقع – انفجار!)، اگر هم نظام سیاسی حاکم را به خطر انداخته و یا حتی سرنگون کنند، قادر به جایگزینی، چیزی بهتر از آنچه بوده است، نخواهند بود و عملأ آنچه رخ می دهد ، حاکمیت مجدد عناصر ضد مردمی در پوششی جدید است. عواقب چنین جنبشهائی، اگر توسط نیروهای ملی و بدرستی هدایت نشوند، بخصوص در حال حاضر، جز فروپاشی کشور، و سیطرۀ استعمار، و بخطر افتادن تمامیت ارضی کشور، نخواهد بود.

بر این اساس، بسیار حیاتی است که نیروهای بواقع آزادیخواه و ملی، بجای طرح شعارهای کلی و داداش شلوغش کن، با صراحت و صداقت، طرح و برنامۀ مبارزاتی خود را مشخص و اعلام کنند. همۀ جریانهای سیاسی، باید بصورت مشخص و با ارائۀ ریز ِ برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود، مردم را در تعیین و انتخاب هدف، یاری رسانند. شعارهای کلی و دهان پر کن و تاکتیکی، اگرچه ممکن است تأثیر موقت داشته باشند، اما رضایت عمومی را جلب نکرده و توده ها را در زیر پرچمی مشخص، جمع نمی کنند. آنچه بسیار حیاتی است و باید به آن دقت کامل مبذول شود، اینستکه در صدر هر طرح و برنامه ای برای آیندۀ ایران، حفظ تمامیت ارضی و حرکت در چهار چوب منافع ملی ایران، باید مطرح شده و بر آن تأکید شود! هر جریانی که در اینمورد موضع صریح و روشن نداشته باشد، از دایرۀ اعتماد مردم ایران، کنار گذاشته خواهد شد."

==============
البته من هم اعتقادی به تقلب در انتخابات ندارم؛ در برابر دروغ "٨٥ درصد مشاركت" ساختهء سی ان ان، بی بی سی و اربابان، كه مشروعيت اين جمهوری را برای چندين سال تامين ميكند، سخن از "تقلب در انتخابات" اگر نشان وقاحت كودتاچيان دنيس راس نباشد، نشان بلاهت معلوم الحال های "اپوزيسيون" است.

Haleh Afshar-Baroness Afshar-bbc-wnyc

گفتگوی بی بی سی (١٥ ژوئن ٢٠٠٩) با "بارونِس" هاله افشار، نخستین "زن ایرانی" عضو مجلس اعیان بریتانیا؛ استاد علوم سیاسی و مطالعات قومی– مذهبی در دانشگاه یورک؛ استاد قوانین اسلامی در دانشکده بین المللی حقوق تطبیقی در استراسبورگ.

(گذاشتن (WNYC) در فهرست برچسب های يادداشت به اين دليل است كه گفتگو را ‌ا‌ز طريق اين راديو شنيدم. اين راديو هر روز "اخبار جهان" بی بی سی را پخش ميكند.)

فايل صوتی

برگردان:
"اكنون جوی از ناخشنودی و وحشت بر ايران حاكم است، و مردم نميدانند جريان به كجا ميكشد. ولی پژواك روزهای اول انقلاب در اعتراض مردم به آنچه كه ميگذرد نيز رسا است. جوی از بيم و ترديد بوجود آمده. مردم ديگر خشونت را نميپذيرند--- به اندازه كافی مرگ و ويرانی ديده ايم--- ولی همزمان، اين نتيجه نيز برايشان پذيرفتنی نيست. گمان نميكنند بشود ساكت نشست. موسوی و رهنورد گفته اند كه مراحل قانونی را طی خواهند كرد، ولی يك نگرانی جدی اين است كه شورای نگهبان نتواند موثر باشد (‌انشا‌الله موثر خواهد بود). در طنين صداهايی كه به من ميرسد، يك سو برخی نام هيتلر و موگابه را ميبرند و به تقلبات آنها در بقدرت رسيدن اشاره ميكنند. ا‌ز سوی ديگر كسانی ميگويند، "چه چيزی تغيير كرده؟ اگر اين انقلاب به ما پروانهء رای دادن ندهد به همان جايی برخواهيم گشت كه بوديم." بنابراين خشمی واقعی وجود دارد. همچنين خواست حق انجام تظاهرات آرام مطرح است، با اين نگرانی كه چطور ميشود تظاهرات برای يك گروه ممنوع و برای گروه ديگری آزاد اعلام شود. (ميدانيم كه پيش از احمقی نژاد، و بويژه پيش از ٢٣ خرداد، تظاهرات برای همهء ايرانيان آزاد بوده است) بنابراين ا‌حساس بی انصافی در آنها بسيار عميق ‌ا‌ست. من از پيشبينی آنچه كه ممكن است روی دهد وحشت ميكنم. من خيلی خيلی بيم دارم. من برای مردم نگرانم، ولی همچنين برای آن انقلاب نگرانم، انقلابی كه دست كم به مردم اين بخت را داد تا در سرنوشت خود نقشی داشته باشند."

Thursday, June 18, 2009

Whereismyvote.org-Negar Mortarzavi-cnn-سی ان ان

Keeping up with CNN’s misrepresentations of the Iranian situation is indeed a difficult task, and had I not visited this agency’s homepage when I did, this very latest “report” may probably have escaped my immediate attention.

Working around the clock to save an Islamic regime to the continuation and management of the public image of which it has been committed for years, this time about, as it should be clear by now, by way of drumming a green “velvet revolution”, its announcement of the creation of a certain “whereismyvote.org”, set by Iranian-Americans, should hardly come as a surprise. Let us then leave CNN and take a look instead at this interesting advertisement.

The website is that of a certain “Iranian's Solidarity Committee against the Election Fraud”, and there is an announcement. One need only consider its first and second statement:

Iranians the around world have voted in the presidential election of 12 June 2009 and stand in solidarity with the people in Iran and their true vote.

As “Iranians around the world” would not have participated in elections by a regime they would consider illegitimate (after all, elections legitimize the democratic states that conduct them), the first and foremost concern here is the Islamic Republic’s legitimization. This legitimacy is emphasized by adding “in solidarity with the people in Iran and their true vote”, simply by the clever preclusion of Iranians in Iran from Iranians around the world. Thanks to a media (CNN included) reporting voter turnout of 85%, few non-Iranians reading this statement would know that many Iranians had boycotted the elections---be they Royalists, such as myself, or simply those who view such elections as “sham”---because in announcements such as these no such information can be admitted.

We in the Iranian Diaspora reject the 'official' results put forth by the current Ministry of Interior and demand that this election be canceled and held again.

Here of interest is the absurd employment of the term “Iranian Diaspora”. Because I wonder if it occurs to the public which such set ups wish to deceive, as it occurs to me, how a group of Iranians loyal to the Islamic Republic, a group of Iranians who canvass for and vote for its officials and participate in its elections---not to mention Iranians comfortably supporting the mafia regime from abroad---could possibly consider themselves part of the Iranian Diaspora!

Siamak Mehr 1

مرگِ جمهوری اسلامی را فریاد بزنیم!

"هم اتحادیه استعمارگران اروپا و هم ایالات متحده آمریکا که به قولی وزارت امور خارجه اش در لندن است و آن حسین اوبامای اسلامنواز و کمپانی های جهانخوارش، اگر منافعشان را در حفظ جمهوری اسلامی بدانند، بدون هیچ تردیدی در برابر خواست و ارادهء و آرزوی دیرینهء هفتاد میلیون ایرانی با تمام قوا می ایستند. استعمارگران هرگز هیچ دغدغه ای از بابت حقوق بشر و آزادی و دموکراسی، آنجا که با منافع و سیاست های غارتگرانه خود تضادی پیدا کند، نداشته و ندارند. بلکه سرکوبگران واقعی و پیگیر آزادی و دموکراسی و سکولاریسم در سرتاسر جهان بوده و هستند."

سيامك مهر

=====
بله، من با دوستانی كه ميگويند كه با در خانه نشستن و "آرامش اجتماعی" ميتوان جمهوری اشغالگر اسلامی را كنار زد هم انديش نيستم، گرچه موضع آنان را در برابر "انقلاب" سبز ‌ا‌ربابان درك ميكنم. ولی دوستان، مگر "آرامش اجتماعی" در جمهوری اسلامی تا كنون مفهومی جز خفگان داشته است؟ اتفاقا اين در خانه نشستن است كه صحنه را برای اربابان اين اشغالگران كه در واشنگتن، لندن و تل-آويو نشسته اند خالی كرده و به آنها پروانهء اجرای "تئاترهای انقلابی"شان را خواهد داد.

Wednesday, June 17, 2009

protests ouside Iran-regime supporters-idiots


گله‌های هوادار موسوی دجال و سبز پوشان را از صفوف خود بزدائيد و پرچمهای عنكبوتی و عكسهای "برندهء انتخابات"شان را در برابر دوربينهای اربابان به آتش بكشيد. از سی ان ان منفورش تا بی بی سی جنايتكارش، همه و همهء رسانه های اربابان دارند شما را هم "هواداران موسوی"، يعنی هوادار جمهوری دست نشاندهء اشغالی معرفی ميكنند.

Iran Resist

Images from a nation at war

Thanks to Iran Resist (Based in France)

Mirhossein Mousavi-media-Iran-Iranian-elections

Reader comment:

"Are you saying what I'm thinking, that the majority of protestors are protesting the regime itself and that the media is complete missing the big picture? Or did I take it wrong? I've followed Iran off and on since 2005. I know the presidential elections mean absolutely nothing, since all candidates must go through the Guardian Council, the Council of Experts, and Khaemini himself. So, do you think this could be the moment of the regime's downfall? Furthermore, what would be your view on that (positive or negative)?"

I wouldn’t say the media is missing the picture, because I’d paint precisely the same picture myself IF my objective was the legitimization and prolongation of the Islamic Republic. You’ll note that the media and what are presented as “experts” (including many well-known regime apologists) persist in presenting the (eligible) voter turnout at 85%!! They misinform the public that of a population of some 70 million, the Islamic Republicans received over 40 million votes of approval!!

But besides this legitimization of the regime by way of inflating the voter turnout, the media is actively taking sides in a struggle among the various mafia factions which form the Islamic Republic (this incidentally is nothing new; it has done so for the past three decades). This is why it is painting everything in “Mousavi green”, if you will. (Only this morning I saw a picture of another well-known opponent of the Islamic regime by AP, again with an accompanying caption that began with “Mousavi supporters…”!)

What is not being reported is that many of the Iranians on the street view this contention between the various factions of the Islamic Republic as an opportunity to protest against the occupying regime itself. Unlike the Mousavi/regime supporters abroad, if they carry green paraphernalia, they do so to provide themselves with some degree of protection. After all, Mousavi and his ilk have made their position quite clear.

Do I think this could be the moment of the regime's downfall? It depends. The protesters in Iran are fighting empty-handed, all while the media represents them as regime supporters, equating them with regime supporters abroad who are protesting why the votes of their Islamic Republican faction was “stolen” by another. But things could change. Things could get more out of hand. If they do, and millions of others join the protesters, I’d say a good opportunity would then present itself for the overthrow of this three-decade old Islamic regime. In my view, that would of course be positive. The media, however, rest assured, will support the regime to the end.

Tuesday, June 16, 2009

Mirhossein Mousavi-letter-announcement-media-Iran-Iranian

The actions that we have witnessed in these few days have been unprecedented in the Islamic Republic… If the people are following the present turn of events with trepidation, it is because they are anguished by the great achievements of their Islamic revolution being in danger.

Those who resorted to many violations in order to declare those inconceivable results for the presidential elections, are now seeking to validate the results and start a new period of our country's history. I have repeatedly, during the course of these elections, have spoken of dangers of escaping from the law and have emphasized that this method might result in tyranny and dictatorship, and today our nation is standing at a point that finds this prospect tangible.

We, who are committed to the Islamic republic and its constitutional laws, consider the Supreme Leader ("Velayate Fagheeh") as one of its pillars and will follow our political moves within this legal framework….I warn that in this country no one who is passionate about the Islamic revolution could accept the current outcome. This is what the blood of thousands of martyrs commits us to taking responsibility to our actions.

…Lets not abandon the green color which is a symbol of spirituality, freedom and religious mentality and moderation, or the 'Allah is Great' slogan that speaks of our revolutionary roots.

These are the words of the “moderate” and “reformist” Mirhossein Mousavi (not by Iranian standards, but by the media’s, where Iran is concerned) in a public announcement published on Sunday June 14.

It is nothing out of the ordinary for Iranians familiar with his background, but non-Iranians cannot go wrong studying it in order to figure out why these bloody demonstrations are far more than what is being admitted by the masters of public manipulation who are painting everything in Mousavi green.

The green, to conclude, may continue to provide the brave demonstrators some degree of protection against the regime to which Mousavi, Ahmadinejad and their ilk is committed, but here abroad, it is exposing the regime’s supporters, who, until moments before the release of election results, were singing the praises of democratic elections in Iran and the achievements of the State Department’s “Glorious Islamic Revolution”.

cnn-bbc-wnyc-Azarbaijan

در اين ميان....

كليپ

"[گفته ميشود] موسوی كه از قوم تركِ آذری است، استان آذربايجان را از دست داده! چنين تصوری مانند اين ميماند كه باراك اوباما آراء ‌آفريقايی-آمريكايی ها را به مك كين ببازد!"

مِستِر کریم سجادپور، عضو "بنیاد کارنگی برای صلح" در واشنگتن، كه به دليل فرهيختگی بی همانندش، بعنوان "ايران اكسپرت" به اربابان آمريكائی اش خدمت ميكند. ايشان تعداد آراء را هم ٤٠ ميليون‌ اعلام ميكنند! (سی ان ان؛ دوشنبه ١٥ ژوئن)

"بيش از صد نفر با شعار "كودتا را محكوم ميكنيم" در اعتراض به نتايج انتخابات در ايران روبروی ميدان داگ همرشولد گرد هم آمده اند. نازی حجاری از نيو جرزی آمده است. او ميگويد محال است موسوی به احمدی نژاد باخته باشد: "موسوی از آذربايجان است. برای موسوی راء را از آذربايجان نگرفتن مانند اين ميماند كه بگوييم باراك اوباما آراء ‌آفريقايی-آمريكايی ها را نمی گيرد. خيلی مسخره است."_" (راديو(wnyc)؛ البته پيش از گفتگو با تريتا پارسی؛ دوشنبه ١٥ ژوئن)

"شما باور ميكنيد كه موسوی حتی در شهر خودش هم به احمدی نژاد باخته است؟ مضحك است! محال است در تبريز، اروميه و اردبيل كه مردم ترك زندگی ميكنند احمدی نژاد برنده شده باشد." (بی بی سی؛ به نقل از ای-ميلی كه بدستشان رسيده!؛ دوشنبه ١٥ ژوئن)

islamic republicans in us-Mirhossein Mousavi-Iran-Iranian-Iranians

"نوشتم موسوی، خواندند احمدی"

تظاهرات هواداران ميرحسين موسوی در واشنگتن.

aryamehr11.blogspot.com

I’m very sorry indeed that of all things that I could write here, in the first post that time has permitted since the last update, I’m forced once more to warn readers of the opportunists abusing the name of this blog and that of my friend Pari Saffari. If you’ve searched for the two on Google, you already know the group in question.

I do not appreciate being linked to, or seeing the reputation of my blog being taken advantage of, by charlatans and opportunists, parading as Iranians and Monarchists, for their own aims.

For the information of the readers here, then, the people running Aryamehr have flatly refused to stop linking to SarbazeKuchak and PSaffari.com, despite a number of requests. Furthermore, they have placed links to SarbazeKuchak and PSaffari.com from websites of vile reputation, with the aim of misleading those who see such references and misrepresenting our beliefs by way of false association.

Thus, please beware. Blogs and websites the majority of whose ideas I either share or endorse are in the links column. Hopefully, as they monitor this blog around the clock, they too will get the message.

Saturday, June 13, 2009

Mirhossein Mousavi-velvet revolution 3-Iran-Iranian-elections

I wonder how many foreign observers now following the international media’s coverage of the events in Iran, are able to question the designation of all Iranians that are now in the streets as “supporters of Mirhossein Mousavi”, that is, a well known thug and murderer of Iranian people which it labels as “moderate”. Their message is quite clear: Iranians, all Iranians that is, support the Islamo-mafia republican regime, a “fact” made apparent by their support of one of the contending factions.

This of course is a fiction, but a necessary one, if the desire is the legitimization and continuation of the Republic of Terror.

Mirhossein Mousavi-velvet revolution 2-Iran-Iranian-elections

تبديل مُشتی چاقوكش و آدمكش به
"فعالان سیاسی" در سايت های ايرانی نمای فارسی زبان

"دبیرکل و چند تن از اعضای دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی و یک عضو سرشناس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ایران که دو حزب عمده جناح اصلاح طلب و از مهم ترین حامیان میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران محسوب می شوند، بازداشت شده اند.حنیف مزروعی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در تهران به بی بی سی فارسی (عزيز) گفت که می تواند بازداشت محسن میردامادی (دبیرکل جبهه مشارکت)، زهرا مجردی (همسر آقای میردامادی)، سعید شریعتی، عبدالله رمضان زاده و زهره آقاجری از اعضای دفتر سیاسی جبهه مشارکت و بهزاد نبوی، عضو سرشناس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تأیید کند."

+
بزودی!!

Iran-elections-Bidari TV

بانو صفاری به من آگاهی دادند كه ساعت ٧ امشب به وقت كاليفرنيا (١٠ به وقت نيويورك) برنامهء ويژه ای خواهند داشت.

خط های تلفن برای بينندگان باز خواهد بود.

==========
در اين ميان رسانه های اربابان و لابی ايست های جمهوری اسلامی مانند سی ان ان منفور و بی بی سی جنايتكار سخت در تبليغ برای مير حسين تروريست تعليم ديده خودشان تلاش ميكنند.

Mirhossein Mousavi-velvet revolution

"نسخه افراطیون برای میرحسین در جلسه خیابان جویبار"

کمتر کسی فکر می کرد نخست وزیر ٦٨ ساله دفاع مقدس با گذشت بیش از بیست سال از آخرین مسئولیتش هنوز خلق و خوی دوران جوانی خود را داشته باشد.

به گزارش جهان برتری قاطع محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، باعث شد برخی رقبا به ادعاهای مضحکی مانند تخلف در انتخابات دامن بزنند و جو کشور را متشنج کنند.

این ادعا از سوی فردی که هوادارانش با هدایت ستادهای تبلیغاتی لقب مرد اخلاق و ادب را به وی داده اند جالب تر به نظر می رسد چرا که نامبرده در تمام صندوقهای ثابت و سیار حداقل یک نماینده داشته است و اصولا باید پاسخ دهد چگونه این تفاوت فاحش و میلیونی قابل مخدوش نشان دادن می شود.

با این حال خبرنگار جهان اطلاعاتی بدست آورد که نشان می دهد اوج ناراحتی مرد اخلاق و ادب از شکست سنگین خود به گونه ایست که وی پس از جلسه ساعت ١٠ صبح با حضور افراطیون مشارکت و سازمان مجاهدین نظیر بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده و محسن امین زاده واقع در خیابان فاطمی خیابان جویبار کوچه پیرهادی، قصد دارد با پیاده سازی تصمیمات این طیف افراطی وارد بازی خطرناکی شود.

میرحسین موسوی که پیش از این ادعا می کرد با افراد تندرو و بحران ساز کشور رابطه ای ندارد در این جلسه چند ساعته، متقاعد می شود برای توجیه شکست خود، نسخه افراطیون را برای اغتشاش در کشور کلید بزند.

از تصمیمات این جلسه، صدور بیانیه شدیدالحن میرحسین در زیر سوال بردن انتخابات و نیز قرار مصاحبه تند میرحسین در کنفرانس مطبوعاتی ساعت ١٤ امروز در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی است.

+
محتشمی‌پور جنايتكار: "از نظر من این انتخابات عملا انتخاباتی که نماد دموکراسی، مردم‌سالاری و در شان ملت ما باشد نیست و معتقدم شورای نگهبان بر اساس تخلفات صورت گرفته باید انتخابات را باطل و انتخابات دیگری برگزار کند."

Friday, June 12, 2009

Lifting the Veil-The Times-timesonline-Iran-elections coverage

"در ايران نسلی از زنان به خيابانها آمده است تا بر ادعای خود برای آزادی بيشتر پافشاری کند و در برابر يك رئيس جمهور سركوبگر بايستد. توجه تب و تاب دمكراتيك شان به قهرمانی ناباب است. مير حسين موسوی عضو سردمداران است، بدون يك اونس زرق و برق انقلابی. طرح هايش برای ليبراليزاسيون اجتماعی معقول است، ولی دست كم آلتِرناتيوی را در برابر موعظه های اخلاقی بيجا و فضولی های دولت كه رژيم محمود احمدی نژاد بانی آن است ارائه ميدهد. ولی پر اهميت ترين لحظهء دگرگون كننده در اردوی انتخاباتی مِستِر موسوی لحظه ای بود كه تصميم گرفت به همسر پر تكاپو و كاريزماتيك خود، ميز زهرا رهنورد، اجازه دهد كه در كنارش به اردوی انتخاباتی بپيوندد. ميز رهنورد به پاخاسته و از حقوق زنان سخن می گويد و گردآمدگان علاقه مندی پيدا كرده است."

مقاله ای از نشريه تايمز با فرنام "برداشتن حجاب"

+
مقاله ای ديگر از همين نشريه

Elections in the Islamic Republic of Occupied Iran

On the Elections in the Islamic Republic of Occupied Iran

Picture, if you will, France under the occupation of Nazi Germany. Now imagine a group of French citizens who, having escaped from France with their lives, are in London collectively working to “free” their country. Would the first and only goal of these patriots be to free their nation from Nazi occupation, or, Nazi Germany not being a democracy, to chide the Germans for not allowing free local elections in France?

As instinctively as one may answer that question, and the answer is quite obvious, there are, however, those who would dismiss what has in fact been a rule, in favor of their own notion of history, democracy and what is and is not occupation.

In the case of Iran, for an international media that for some 3 decades has misinformed the public on the nature of the Islamic Republic, that has vilified the Shah of Iran and the Iranian Monarchy for much longer (to the point of our King’s designation as the most villainous rulers of all time), or one which continues to designate Islamic gangsters, opportunists and agents as “moderates” and “conservatives” or “philosophers” and “pragmatists”, all with the double aim of the Republic’s legitimization and prolongation, clearly “democracy” is to precede independence and liberation.

Thus, the international media may continue to paint a “democratic” picture of the Islamic Republic through its coverage of these latest elections, much like how it, through its coverage of the nuclear issue, transformed the regime, in the eyes of many, including many ignorant Iranians, into “a hero standing up to the west!”

But to Iranians such as myself, whose voice is hardly ever heard, Iranians who do not lend legitimacy to an anti-Iranian regime by participating in its elections, however “democratic” or “not quite democratic” in the eyes of the international media they may be, any consideration besides independence is absurd.

Wednesday, June 10, 2009

mohsen makhmalbaf-artists

اعلام پشتيبانی محسن مخملباف از میرحسین موسوی

"فیلم عروسی خوبان با درد و جرات من ساخته می‌شد، اما اکرانش دیگر به حمایت مهندس موسوی بستگی داشت. او مصداق بارز کسی بود که می‌گوید: من مخالف فکر توام، اما جانم را می‌دهم تا تو بتوانی حرفت را بزنی."

"قبل از انقلاب زهرا رهنورد مشهورترین زن هنرمند مسلمان ایران بود...در کنار موسوی زنی است که مدام حقوق زنان را به یاد او می‌آورد."

+
داریوش مهرجویی
عیسی سحرخیز
علی افشاری
هادی خرسندی

jebhemelli-jebhe melli-جبهه ملی-ashkan razavi

"...شخص دکتر مصدق دلیرانه رویاروی رضاخان ایستاد و با مجلس موسسان و تحریف قانون اساسی مشروطه مخالف ورزید، اما این باعث نشد، که در دوره های ششم، چهاردهم و شانزدهم خود را نامزد نمایندگی مجلس ننماید و به خاطر آن که انتخابات شرایط دموکراتیک و مردسالارانه (!!) ندارد، از شرکت در آن اجتناب نورزید... در سال ١٣٣٩ [نيز]، انتخابات دوره ی بیستم مجلس شورای ملی، در شرایطی برگزار می گردید ،که حاکمیت استبدادی سلطنتی به پشتوانه ی خارجی، ٧ سال پس از کودتای ٢٨ امرداد ماه ٣٢ که به طریق غیر قانونی و غیر دموکراتیک / مردسالارانه (!!) به قدرت رسیده بود، در شرایطی خاص می خواست تا کمی فضای انتخابات را گشوده نشان دهد. همین امر، یاران صدیق مصدق را بر آن داشت، تا به تکاپو برای شرکت در انتخابات بیفتند و اللهیار صالح از کاشان خود را نامزد انتخابات ساخت...

...(و اما) در شرایط فعلی به نظر میرسد برای جلوگیری از پسرفت، شرکت در انتخابات اجتناب ناپذیر است. باید کاندیدائی را برگزید که گفتمان او به پاسداری از منافع ملی، حقوق شهروندی و حقوق بشر نزدیکتر است..."

مهندس اشکان رضوی
دکتر علی حاج قاسمعلی
مهندس آرش رحمانی
دکتر حسین مجتهدی
مهندس حمیدرضا خادم

Sunday, June 07, 2009

homer abramian-Khosro Shakib-parstv-pars tv-balkanization-federalism

به جناب هومر آبراميان و آقای خسرو شكيب كه ديروز در تلويزيون "پارس" برنامه ای را جهت "اتحاد اقوام" اجرا كردند، و به گردانندگان اين تلويزيون فارسی زبان كه به صورت آشكار اجرای پروژه های اجانب را بعهده گرفته است، ياد آوری ميكنم كه همه آن اندازه ابله و كودن نيستند كه شما ميپنداريد.

و به هم ميهنانی كه ديروز برای اين مضحكه به به و چهچه ميكردند هم می گويم شوربختانه شما دوستان فقط ميشنويد، گوش نميدهيد. اين دو دروغ گو چه كسانی را به اين برنامه دعوت، و "دمكرات" و "آزاديخواه" و مدافع نام خليج پارس و چه و چه معرفی كردند؟

لهراسب زینالی را نميشناسیم؟ جستجوی نام رضا حسين بر از "جبههء مردم بلوچستان" كه نوكران بيگانه و تشنه به خون ايران در كنفرانس بروکسل را "بهترین فرزندان ایران" مينامد، در گوگل روبروی مان دشوار است؟ موسی شریفی و "حزب الاحواز" (يا به قول جناب آبراميان، "حزب همبستگی دمکراتیک اهواز") برای حفظ يكپارچگی ايران تلاش ميكنند؟

پاسخ های مثبت به پرسش آبراميان از تك تك آنها كه آيا نام خليج پارس را قبول داريد يا نه، ايران دوستی اين افراد را ثابت نميكند؛ حقه باز بودن پرسشگر را ثابت ميكند (و اطمينان ايشان به ابله بودن بيننده). پيشينه افراد مهم نيست؟ مگر ادعای باو‌ر به نام خليج پارس معيار ايران دوستی است؟ مگر "کنگره ملیتهای ایران فدرال" وجود ملتی بنام ملت ايران را قبول دارد كه از نام خليج پارس پدافند كند؟

Friday, June 05, 2009

slogans-Iran-Iranian-revolution-1979

Ey Iran-khatami-yaarinews-lies

از "ياری نيوز"، "پايگاه خبری" حاميان خاتمی دجال:

"آه ای سرود مظلوم!"

"دوستان جوان ما بدانند که سرود زیبا و حماسی "ای ایران" در زمان پهلوی اول ساخته شد و فقط برای آنکه نام رضاشاه را در متن نداشت، مغضوب او واقع شد و محبوب ملت ایران. سرود زیبا و حماسی" ای ایران " فقط به همین جرم در رسانه های عصر پهلوی دوم هم مهجور ماند و هم او را بر انگیخت به سفارش سرودی با مطلع " شاهنشه ما زنده بادا..." که بعنوان سرود ملی به مردم ایران تحمیل شد اما هرگز سرود ملی مردم ایران نشد!...سرود "ای ایران" در لحظه اعلام سقوط نظام پادشاهی از رادیو "صدای واقعی مردم ایران" در بعد از ظهر روز ٢٣ بهمن ٥٧ بعنوان سرود ملی مردم ایران در سراسر ایران طنین انداخت و پس از آن هم مجال کمی برای شنیده شدن یافت و باز هم مهجور ماند تا آنکه تاریخ به بزرگان نظام و مردم ما بیاموزد که "ای ایران" تهدیدی به "اسلامیت" ما نیست ...سرود "ای ایران" حالا بخشی از تاریخ و هویت ملی ماست! "هولوکاست" یهودیان نیست که به هوسکاری انکارش کرد و نقل مجلس سوداگران جهان شد! "ای ایران" میراث معنوی ماست و بسیار والاتر از چند روزی تکیه بر آن صندلی صدارت!" (و صد البته بسیار والاتر از "حلال زاده" كردن جمهوری دست نشانده تان با اين گونه دروغهای تهوع آور)

Tuesday, June 02, 2009

die welt-khomeni-Pahlavi

در مقاله ای تازه بتاريخ ١ ژوئن ٢٠٠٩ ميلادی و بمناسبت بيستمين سالگرد به درك واصل شدن رهبر افتخاری نمايش "انقلاب اسلامی"، روزنامه دی ولت (آلمان) دوران پيش از اين "انقلاب" را "دهه‌های متوالی ظلم و ستم" خلاصه ميكند.

احتمالا نويسنده اين مقاله نيز از جاسوسان اشتازی است، زيرا برخلاف آلمان شرقی آن زمان، گردانندگان آلمان غربی و آلمان يكپارچه هميشه از دوران پهلوی "تعريف" كرده اند!