Monday, March 31, 2008

Iran-The Shah of Iran-Pahlavi-Republicans-Remarks By John McCain To The Los Angeles World Affairs Council

متن سخنرانی سناتور جان مك كين در "شوراى امور جهان"
چهارشنبه، ٢٦ مارس ٢٠٠٨

اين سخنرانی بيشتر بخاطر تاكيد او بر راه ندادن روسيه به "گروه هشت"، و اصولا دشمن شناختن روسيه، در مطبوعات آمريكا مورد بحث قرار گرفته، ولی به ايران و خاورميانه هم اشاراتی می شود كه از ديد من كليدی و بسيار خواندنی است، بويژه برای هم ميهنانی كه، فقط از بدبختی و بيچارگی، و نبود كوچكترين تشكيلاتی برای مبارزه با نوكران درجه يك خود استيت دپارتمنت، به او كمی چشم دوخته اند تا شايد به استراتژی چند دهه ای اين كشور در پشتيبانی از تروريزم اسلامی برای نابودی جنبشهای ملی و سكولار پايان دهد!! فقط بخش كوچكی را در رابطه با پادشاه فقيد كه از او نام می برند بازگويی می كنم:

"برای دهه ها در خاورميانه بزرگ، استراتژی ما تكيه بر خودكامگان منطقه برای ايجاد نظم و ثبات بود. ما به شاه ايران اتكا می كرديم، به حكمرانان مستبد مصر، به خانوادهء سلطنتی عربستان سعودی، به ژنرالهای پاكستان، و حتی برای مدتی به صدام حسين. فرو ريختن اين استراتژی در پايان دهه ٧٠ ميدالی آغاز شد. شاه ايران با انقلاب راديكال اسلامی كه اكنون در تهران حكومت می كند بركنار شد. آشوب پی آيند در جهان مسلمان، بی ثباتی بيشتری را پديد آورد. خودكامگان با سختگيری هر چه بيشتر سركوب كردند، با اينكه خود همزمان و بطور پنهان به راديكاليزم اسلامی در خارج ياری می رساندند تا روزی قربانی آن نشوند. آميزه ای زهرآگين و انفجاری بود. ستم خودكامگان با الهيات متعصب اسلاميستها مخلوط شد تا توفانی از تعصب و تنفر را پديد آورد."

بله، آمريكا و انگستان در سر بريدن ايران نقشی نداشتند و به مسلمانان سربر هم بطور مستقيم كمك نكردند و نمی كنند. به اين می گويند صداقت!! بيخود نبود كه امام استيفن كينزر، رهبر جبهه ملی، فرمودند گناهكار اصلی فاجعه ١١ سپتامبر نه جنايتكارانی مانند كارتر و امثالش، بلكه پادشاه ايران بوده. نكته ديگر اينكه ديدگاه نويسنده در باره ی پادشاه ايران در تضاد كامل با ستايش او از دولت چين است، دولتی كه فقط چون به گفته ايشان "مردم چين را از فقر و عقبماندگی بيرون كشيده" مورد ستايش قرار می گيرد!! ا‌لبته اينجا برای من پرسشی هم پيش می آيد، و آن اينكه اگر فرو ريختن اين استراتژی در پايان دهه ٧٠ ميدالی آغاز شد، پيش از آن در حال اجرا بوده است؛ پس منظور نويسنده ا‌ز "حكمرانان مستبد مصر" چه كسی جز شخص انور سادات می تواند باشد؟

+

Mehrdad parsa-pars tv

فوری!!

دقايقی پيش جناب مهرداد پارسا در تلويزيون "پارس" خبر دادند كه ابراهيم يزدی می خواهد به آمريكا بيايد و در دانشگاه كلمبيا سخنرانی كند!!!!!!!!!!

Sunday, March 30, 2008

Fereydoun Adamiyat-fereidoun-Amir Sepehr

آدميّت، يکی از انديشمندان بی همتای عصر پهلوی

امير سپهر (PDF)

"در اين باغ سوخته حال در بهترين حالت هم همين بوته های زشت و خاردار به وجود می آيند. همين شخصيّت های خود بی شخصيتی چون عبدالله شهبازی ها و ناصر پور پيرار ها و حسين شريعتمداری ها و صفار هرندی ها و ده نمکی ها. نه آدميّت ها و طلعت بصاری ها و مينوچهرفرهنگی ها و شجاع الدين شفا ها و نادرپور ها و سعيدی سيرجانی ها و ايران درودی ها و فروغ و فريدون و پوران فرخ زاد ها و صد ها و صد ها تن ديگر اديب و هنرمند بی همتا که همگی پرورش يافته فقط همان پنج دهه بودند. بويژه همين استاد آدميّت که درست در همان سال برآمدن رضا شاه بزرگ ديده بر هستی گشوده بود. همان پنجاه و سه سالی که از ديد من درخشان ترين فصل تاريخ ما از قادسيه اول تا سال پنجاه و هفت بود..."

توضيح: آقای امير سپهر، كه افتخار دوستی با او را نيز دارم، نوشته را پيش از دريافت خبر بازداشت و مورد سوء ظن قرار گرفتن خانمی برزيلی در رابطه با قتل زنده ياد منوچهر فرهنگی نوشته اند، خبری كه می بايست و قرار بود خود من به آگاهی ايشان می رساندم. بنابراين "کم توجهی و کاهلی" از من است، و نه آنطور كه ايشان با بزرگواری و مهربانی بی مانند خود در يادداشتی تازه در تارنمای زادگاه شرح داده اند.

Thursday, March 27, 2008

houshang amir ahmadi-amirahmadi-ebrahim yazdi

وبلاگ گوبين (ذره بین و بلندگو)

‌اشاره به ابراهيم يزدی و هوشنگ امير احمدی است.

در مورد ‌ابراهيم يزدی، و در حاشيه، گمان می كنم اگر سكوت كامل رسانه ها و شخصيت های "مبارز" در رابطه با سفرش به آمريكا، و حضور او در دانشگاه كلمبيا را با آنچه كه همين چند ماه پيش برای تبديل كردن احمقی نژاد به هيتلر زمان انجام دادند همسنجي كنيم، نه تنها صداقت آنها در شعارهایشان، كه وابستگی كامل آنها نيز، برای هزارمين بار، آشكارتر خواهد شد.

Ebrahim Yazdi

Brief Background on Ebrahim Yazdi

He is believed, and has confessed, to be a naturalized US citizen. Considered by the victims of the Islamic Republic as a CIA asset, he was a close associate and aid to the cleric Ayatollah Khomeini before and after the 1979 Islamist Reaction. Besides being one of the architects of the so-called "Revolutionary Guards"*, he was also, along with Mullah Khalkhali, "prosecutor", "judge" and executioner in the bloody kangaroo "courts" of the Puppet Republic for several months after the fall of the Iranian government, during which tens of thousands of Iranians were jailed, tortured, executed or simply disappeared.

His official roles and titles include:
Deputy Prime Minister in charge of Revolutionary Affairs (late 1979)
Minister of Foreign Affairs
Member of Islamic Majlis (1980-84)
Head of the ultra-reactionary Keyhan newspaper
Head of the so-called “Iran Liberation Movement” (since 1992)

For information on a previous attempt to bring Ebrahim Yazdi before the courts on charges of crimes against humanity, read this document (
webpage/PDF) by a certain “Iranian Action Committee”. It refers to events which took place in March 2005.

*Another is Mohsen Sazgara, currently lecturing Iranians about “democracy” in Voice of America, when he’s not busy joking with the Israelis about
the good old days of the “Revolutionary Guards”!!

Wednesday, March 26, 2008

Manouchehr Farhangi-Manoucher Farhangi- منوچهر فرهنگي

One of the first Spanish articles on the murder of the Iranian monarchist, Manouchehr Farhangi, in Spain. Probably the most important, thus far.

A taxi key to the murder of Iranian in La Moraleja (Spain)
ABC (Spain)
March 21, 2008

It was an Iranian woman. And the National Police are looking for her in connection with the stabbings that killed her compatriot, the 82 year old Manouchehr Farhangi, at the gates of his residence in La Moraleja on Wednesday. This much was confirmed by a witness, who stated that the woman fled in a taxi after committing the aggression, and got rid of the coat she was wearing. Apparently, she had arrived in the same car.

The investigation has been taken over by the Group X of the Homicide Squad of Spain’s Judicial Police. The incident occurred at 12:30 on the 19th. The bell rang in the cottage, located at 12 La Cuesta de la Sierra, a quiet, little transited area, located in the affluent neighborhood of urbanizations of the municipality.

The female victim, who was found in the house, had been concerned why her husband, who had gone to open the door, had not returned. Coming through the garden down to the main entrance of the estate, situated a few hundred meters from the house, she was shocked by what she saw: Her husband lying badly injured, with a knife in the abdomen and a wound on his forearm, a defense wound in his attempt to protect himself or repel the attack.

Farhangi was treated and stabilized by an ambulance unit, his condition very serious because the stab wounds had affected his kidney. He died hours later on the operating table at the La Paz hospital, where he had been taken.

A key to the case lies in locating the taxi supposedly used by the aggressor---a young woman, as stated by a witness---and finding out what route was taken. As it appears, she had asked him to stop at some distance from the house, and after perpetrating the attack, ran back towards the car (without revealing what had happened), and departed to an unknown location, but not before changing her short coat to avoid being recognized.

In addition to the recordings made by the cameras of the municipality, the police are looking at those made by the surveillance camera of the house itself. They’re also searching the vicinity for more evidence to help clarify the case.

Another outstanding issue is to try to determine whether the suspect is the same woman who got into an argument with the victim on Tuesday evening, during the celebration of an Iranian festival [Nowrooz], in the fairgrounds of La Moraleja’s Andalusia Park. The suspect could be the same person who, according to some sources, was hanging posters in favor of [the Islamic Republic] when it caused a row in which several people intervened. If proven true, the motive will be political, since Farhangi left his country after the Islamic [Reaction].

Of the autopsy performed yesterday nothing is known, and the victim’s body will have to remain in the forensics center until at least Saturday, to perform expert tests on the orders of the judge. Among them, possibly finding organic remains from the killer.


UPDATE------------Friday March 28, 2008

Suspect detained in the murder of Manouchehr Farhangi

“Police have ruled out politics and revenge as possible motives for the apparently senseless murder of 82 year old Iranian dissident millionaire, Manouchehr Farhangi, who was stabbed in the abdomen three times at his home in the Hortaleza district of Alcobendas on the outskirts of Madrid on March 19th. He died hours later, shortly after being admitted to La Paz Hospital in Madrid. A 24 year old woman (Edislane TA) who was arrested after trying to stab a second man in the same area later the same day, is being held on charges of murder and attempted murder at Soto del Real jail just outside the capital.”

ABC / Periodista Digital/ ThinkSpain

Thursday, March 13, 2008

24 Esfand Reza Shah Pahlavi, the Great

بیست و چهارم اسفندماه،
زادروز بنیانگذار ایران نوین،
بر عاشقان ایران خجسته باد!


افراد و گروهكهايی كه مدتی است "زرتشت، كورش" بازی در می آورند، ولی ‌از رضا شاه بزرگ (بجز برای دشنام دادن به او) حتی نامی نمی برند، نمی توانند كوچكترين دلبستگی به همان زرتشت و كوروش بزرگ داشته باشند. نه تنها در كنار شادمانی از "انقلاب" كارتر در ايران، نه تنها در كنار بزرگداشت خائنين به ميهن، كه اكنون همزمان با نوكری آشكار برای طراحان "خاورميانه نو" هم، در ميان مهملات اين نابكاران، از كورش و زرتشت و بابك خرمدين ياد می شود!

Tuesday, March 11, 2008

isa saharkhiz - independence - عيسى سحرخيز - socialistworker - استقلال

"پس از انقلاب ١٩٧٩، ايران يك استقلال نسبی به دست آورده!"

عيسى سحرخيز؛
گفتگو با نشريه "كارگر سوسياليست"! (انگلستان)
١١ مارس ٢٠٠٨

---خيلی، ماشاالله!!!

+

رفسنجاني: "مفتخريم كه مستقل ترين كشور دنيا هستيم"
بی بی سی: استقلال ايران، از بركات انقلاب اسلامی بوده است

Monday, March 10, 2008

ebrahim yazdi

A SPY IS BACK IN THE USA...

Again, another academically approved disaster by Columbia University, this time the podium is the place behind which a despicable creature, a traitor, Ibrahim Yazdi, will hide and profess what he has been given to preach!

Without the Slightest Hesitation (TwoShorties)
Monday, March 10

On the thug Ebrahim Yazdi's visit to the US and his appearance in Columbia University.

Sunday, March 09, 2008

ebrahim yazdi-columbia university-Barbara Slavin-trita parsi-gary sick-Kenneth Pollack-Stephen Kinzer

ابراهيم يزدی (جلاد) در دانشگاه كلمبيا

‌ابراهيم يزدی (جلاد)، سفير آمريكا در ايران اشغالی، و از منفورترين وپست ترين فاحشه ها و آدمخواران ضد ايرانی در آنچه كه از آن ميهن باقی مانده است، در روز ٢٨ مارس، در نشستی كه توسط "بنياد خاور ميانه" (Middle East Institute) در واشينگتون و "موسسه مطالعات خاورميانه در دانشگاه كلمبيا" (SIPA) برنامه ريزی و در "دانشگاه" كلمبيا با نام "روابط ايران و آمريكا از سال ١٩٥٣ و اميدواری در دورهء پَسا بوش" برگذار می شود، همراه با گری سيك، ارواند آبراهاميان، و علی مسعود انصاری حضور خواهد داشت.

برای آگاهی دوستانی كه وبلاگ ١٣ فوريه را بياد دارند، هفته پيش هم استيفن كينزر (امام جبهه ملی) و ارواند خان در ادامه همان تور سخنرانی كه به آن اشاره كردم در همين مكان تشريف داشتند.

در باره "بنياد خاور ميانه"، و برای آگاهی بيشتر از اهداف اين جنايتكاران بين المللی، توصيه می كنم حتما به اين صفحه سر بزنيد و مطالبی را كه در رابطه با كنفرانس يك روزه ای كه در يكم فوريه، با شركت گری سيك، باربارا اسلاون، كِنِت پولاك، ری تکيه، تريتا پارسی، هوشنگ اميراحمدی و... برگذار كردند مرور كنيد. البته خود اين موسسه نيز در سوم آوريل ميزبان مِستِر ابراهيم يزدی خواهد بود.

+

"از برکات بزرگ انقلاب اسلامي علاوه بر حاکميت اسلام آن است که مردم را که صاحب خانه اين کشورند بر سرنوشت خود مسلط کرد. اين در حاليست که در حکومت ٥٧ ساله سياه پهلوي اول و پهلوي دوم ، بيگانگان همه کاره و مردم هيچ کاره بودند. به ديگر عبارت مردم سالاري ديني، هديه و ارمغان خداوند به ملت بزرگ ايران است."

"امام جمعه" طهران

Monday, March 03, 2008

miraftabi-meybodi-taryak

منظور آقای دكتررر!

فايل صوتی
تلويزيون "پارس"/ ٢٨ فوريه

فقط همين مانده كه اين رسوايی را هم به حساب هواداران پادشاهی بگذارند.