Saturday, June 30, 2007

Mahasti-convert-Christianity-Iman-opposition

درگذشت مهستی و ربايش پيكر بی جان او به وسيله جانوران ومزدوران اسلامی در برابر چشمان اپوزيسيون هميشه در ميدان بی آبرويی و بی خيالی

بانو پری صفاری

فروش پيكر پاك اين بانوی هنرمند وميهن دوست و يكی ازقربانيان اين اشغالگران مسلمان زن ستيز، ايران ستيز، هنرستيز به جلادان اسلامی يكی از شرم آورترين و پليدترين رويدادهای چند سال گذشته دربرونمرز است.

جمهوری اسلامی بشرستيز، فاشيست ودگرانديش كش در جايی كه بايد اسلام ناب محمدی قدرتنمايی كند و چهره خون آلود و كثيف خودرا با ياری مزدوران ننگين و مردم فروشش بزك كند حتی آماده است هزاران دلار از طريق بنيادهای اهريمنی اسلامی در گلوی مزدوران و پادوهای فرومايه اش بريزد تا كالبد يك "طاغوتی مرتد" را به گونه اسلامی به خاك بسپارند.

شادروان مهستی چند سال پيش به آيين مسيحييت در آمده بود اما مزدوران اسلامی او رابا مراسم آدمخواری تازی و خواندن آيه ها ی بشرستيز اسلامی كه مهستی از آنها گريخته بود به ديار ديگر روانه نمودند.

در اينجا سرافكندگی و شرمساری ، نخست از آن بازماندگان مهستی به ويژه تنها فرزند او است كه روشن نيست چه گونه تن به چنين بيدادی در باره مادر خويش داده است. دختر مهستی كه پدرش به دست همين جانيان اسلامی در همان آغازين روزهای انقلاب ايرانسوز اعدام شد و مادر دلسوخته اش مهستی توانست جان خود و تنها فرزندش را ازچنگال آ دمخواران مسلمان نجات دهد و ميهن اشغال شده را با اشك و آه ترك كند. آيا مهستی سزاوار چنين بی دادی است؟

كسانی كه ديروز در لس آنجلس با نام هنرمند ،دوست ، خانواده و....... در برابر چنين رسوايی و ننگی سكوت كردند و كالبد يكی از قربانيان رژيم جنايتكاررا در دستان آلوده و كثيف مزدوران فرومايه جانوران اسلامی رها كردند بدانند كه همه آنها در توهين و بی احترامی به بانو مهستی و مردم بزرگ ايران همدوش جانيان و آدمخواران اسلامی هستند.

ننگ و شرم جاودان به همه آنهايی كه در سخت ترين روزهاي ميهن آبرو و شرف انسانی و ايرانی را به مشتی دلار ميفروشند.

Friday, June 22, 2007

mko-mek-paris-france

درگيری عوامل جمهوری اسلامی با يكديگر در پاريس

١٧ ژوئن ٢٠٠٧

Thursday, June 21, 2007

Mohammad Reza Shah Pahlavi

Secretary of Islamist-occupied-Iran’s Guardian Council, Ayatollah Ahmad Jannati:

“Just Like We Destroyed the Regime of the Shah, We Will Destroy America and Israel”

MEMRI

He may seem ungrateful, but this Mollah knows perfectly well that if it were not for Jimmy Carter (today working along with self-styled “communists”, financed by his friends, to bring “democracy” to Nepal!...probably after Turkey!) and his administration (where what are today called “neo-conservatives” first reared their ugly heads) , and certain morally bankrupt Israeli politicians (of the same type that recently handed Gaza over to HAMAS), he and anti-Iranians of his ilk would never have had the chance, “even in their dreams” (as they themselves have subsequently confessed), to throw Iran, the then star of the developing world, into the pitch black abyss where She has been expiring for the past 28 years.

…Not to mention his indecency, shared by EVERY OTHER anti-Iranian, to summarize this colossal tragedy as simply: the destruction of “the regime of the Shah”!

Wednesday, June 20, 2007

ramin parham-balkanization-Kenneth Timmerman

" رامين پرهام، روشنفكری برجسته و از طرفداران رضا پهلوی (هر دو از نوع پدرش مش باقر)، می گويد: هواداران پادشاهی می بايست واقعيت های ايران امروزه را قبول می كردند، از جمله درخواست كردها و مليت های ديگر برای خود مختاری محلی.

به گفته پرهام: پارس ها در واقع يك اقليت اند؛ بنابراين ما بايد از اجزای قومی ايران سخن بگوييم."

كِنِت تيمِرمَن؛
كردها: آمريكا "نيروئی مثبت" در خاورميانه [است]

Nancy Ajram_baybak.com


To the Iranian Fans of the Lebanese singer Nancy Ajram:

Please note that THIS REPORT, linked to and publicized HERE by another website in the Persian language, and very likely spread around by other anti-Iranian websites and weblogs, IS FALSE.

The website in which THE MESSAGE appears IS NOT the official Nancy Ajram website.

This false report most likely originated HERE (in case of the deletion of the page click HERE), a website run by an anti-Iranian terrorist organization well known for its misinformation and propaganda.

Nancy Ajram's Official Website
(Check the news section for the notice dated 18/6/2007)

Monday, June 18, 2007

jimmy carter-Nepal-Monarchy-Prachanda

کارتر برقراری مناسبات آمريکا با شورشيان سابق نپال را ضروری دانسته است

صدای آمريكا
١٦ ژوئن ٢٠٠٧

جیمی کارتر، رئیس جمهوری اسبق امریکا، می گوید واشنگتن باید با شورشیان سابق مائوئیست در نپال مناسباتی برقرار کند و به رفتار با آنها به عنوان تروریست پایان دهد.

[پرزيدنت] کارتر امروز در پایان سفری چهار روزه به نپال، در کاتماندو به خبرنگاران گفت امریکا باید ارتباط هائی را با مائوئیست ها برقرار سازد زیرا مردم نپال آنها را در ساختار سیاسی اصلی کشور پذیرفته اند. (چون "پذيرش" احمقانه ای كه توسط ديگران به ملتی تحميل می شود، بايد هم به حساب خود آن ملت ريخته شود. مگر همين ديروز پريروز خود ما، به همت جانوری به نام تيمرمَن، پذيرنده ی آورندگان كثيف و ورشكسته ی خمينی، تعدادی فاحشه در پاريس، و يك مشت تجزيه طلب آدمكش و تروريست ‌از عراق و خدا می داند از كجا در ساختار سیاسی كشورمان معرفی نشديم؟)

آقای کارتر که روز جمعه با " پراچاندا" [پدرخوانده ی] مائوئیست ها ملاقات کرد، یاد آور شد که شورشیان سابق اینک به شکل دادن آینده نپال کمک می کنند.

Saturday, June 02, 2007

JFK Airport terror plot
Associated Press/June 2, 2007

“Isha Kadir, the Guyanese suspect's wife, said her husband flew from Guyana to Trinidad on Thursday. She said he was arrested Friday as he was boarding a flight from Trinidad to Venezuela, where he planned to pick up a travel visa to attend an Islamic religious conference in Iran.”

Mohammad Reza Shah Pahlavi-Andrew Higgins-wsj

To: The Wall Street Journal

newseditors@wsj.com

Dear Sir/Madam,

In your article titled “Inside Iran's Holy Money Machine” (June 2, 2007), it is claimed that Mohammad Reza Shah Pahlavi, the Shah of Iran, took power “after an American-orchestrated coup” in 1953.

That statement is not factual.

Mohammad Reza Shah Pahlavi came to power in 1941, during the second world war, after the forced abdication and exile of his father Reza Shah Pahlavi (who had declared Iran’s neutrality) by the invading Anglo-Soviet armies. The exact date, should you decide to make the correction, was September 16, 1941.

Sincerely,

A reader

Friday, June 01, 2007

shirin ebadi

“Washington's policy of ‘helping’ the cause of democracy in Iran has backfired. It has made it more difficult for the more moderate factions within Iran's power hierarchy to argue for an accommodation with the West.”

Ayatollah Shirin Ebadi;
International Herald Tribune/May 31, 2007

Yes. Her exact words. That is, “democracy” in Iran is conditional upon “moderate” members of the republican Mafia being able to accommodate their bosses in the West!

Apparently, they and their “hard-line” friends (meaningless labels courtesy of the above mentioned bosses and their media) were authorized to destroy the Iranian government and hold Iran hostage for nearly 3 decades for some other purpose!